Instruction'ların Çalıştırılması

Artık bellekten instructionları okuyup kendi tipimiz olan Instruction'a dönüştürdüğümüze göre, çalıştırma aşamasına geçebiliriz. Instructionların tam olarak ne yaptıklarını ayrıntılı olarak Instruction Yapısı'nda tanımlamıştık. Şimdi bu enum'un tüm bileşenlerini işleyeceğimiz bir match deyimi tanımlayalım.

Her bir instruction program counter'ı (self.pc) değiştireceğinden, match deyimimiz, her bir işlemden sonra program counter'ın yeni değerini dönüyor.

Bunun dışında Rust'a ait range operatörünü bir çok yerde kullanıyoruz. Farklı bir syntax olarak 0..=x gözünüze çarpabilir. Bu range operatörü 0 dan x + 1'e kadar sayıları oluşturmaya yarıyor.

CHIP-8'de her bir instruction 2 byte olduğundan, bir çok instruction program counter'ı 2 byte arttırıyor. Bir sonraki instruction'ı atlamamız gereken durumlarda ise program counter, 4 byte arttırılıyor.

Bunun dışında overflow olabilecek toplama ve çıkarma işlemlerinde, + veya - operatörlerini direkt kullanmak yerine, overflow_add ve overflow_sub metodlarını kullanacağız. Rust güvenli bir dil olduğundan overflow durumlarında panikleyerek çıkar. overflow_add ve overflow_sub metodları istediğimiz gibi toplama ve çıkarma işlemini yaptıktan sonra, overflow olursa bu durumu da dönüyorlar. Zaten CHIP-8'de overflow durumları da F registerinde saklandığı için, bu durumu kolayca F registerine atayabiliriz.

  fn instruction_calistir(&mut self, instruction: Instruction) {
    self.pc = match instruction {
      Instruction::ClearDisplay => {
        self.display.clear();
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Return => {
        self.sp -= 1;
        self.stack[self.sp as usize] + 2
      }
      Instruction::Jump(addr) => addr,
      Instruction::Call(addr) => {
        self.stack[self.sp as usize] = self.pc as u16;
        self.sp += 1;
        addr
      }
      Instruction::SkipIfEqualsByte(x, v) => {
        if self.v[x] == v {
          self.pc + 4
        } else {
          self.pc + 2
        }
      }
      Instruction::SkipIfNotEqualsByte(x, v) => {
        if self.v[x] == v {
          self.pc + 2
        } else {
          self.pc + 4
        }
      }
      Instruction::SkipIfEqual(x, y) => {
        if self.v[x] == self.v[y] {
          self.pc + 4
        } else {
          self.pc + 2
        }
      }
      Instruction::LoadByte(x, v) => {
        self.v[x] = v;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::AddByte(x, v) => {
        let (res, _) = self.v[x].overflowing_add(v);
        self.v[x] = res;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Move(x, y) => {
        self.v[x] = self.v[y];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Or(x, y) => {
        self.v[x] |= self.v[y];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::And(x, y) => {
        self.v[x] &= self.v[y];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Xor(x, y) => {
        self.v[x] ^= self.v[y];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Add(x, y) => {
        let (res, overflow) = self.v[x].overflowing_add(self.v[y]);
        self.v[x] = res;
        self.v[0x0F] = if overflow { 1 } else { 0 };
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Sub(x, y) => {
        let (res, overflow) = self.v[x].overflowing_sub(self.v[y]);
        self.v[x] = res;
        self.v[0x0F] = if overflow { 0 } else { 1 };
        self.pc + 2
      }
      Instruction::ShiftRight(x) => {
        self.v[0x0F] = self.v[x] & 0x1;
        self.v[x] >>= 1;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::ReverseSub(x, y) => {
        self.v[0x0F] = if self.v[x] > self.v[y] { 0 } else { 1 };
        self.v[x] = self.v[y] - self.v[x];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::ShiftLeft(x) => {
        self.v[0x0F] = self.v[x] >> 7;
        self.v[x] <<= 1;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::SkipIfNotEqual(x, y) => {
        if self.v[x] == self.v[y] {
          self.pc + 2
        } else {
          self.pc + 4
        }
      }
      Instruction::LoadI(addr) => {
        self.i = addr;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::JumpPlusZero(addr) => addr + (self.v[0] as u16),
      Instruction::Random(x, val) => {
        self.v[x] = val & rand::random::<u8>();
        self.pc + 2
      }
      Instruction::Draw(x, y, n) => {
        let from = self.i as usize;
        let to = from + n as usize;
        let x = self.v[x];
        let y = self.v[y];
        self.v[0x0F] = self
          .display
          .draw(x as usize, y as usize, &self.memory[from..to]);
        self.pc + 2
      }
      Instruction::SkipIfPressed(x) => {
        if self
          .keyboard
          .pressed_key()
          .map_or(false, |key| key == self.v[x])
        {
          self.pc + 4
        } else {
          self.pc + 2
        }
      }
      Instruction::SkipIfNotPressed(x) => {
        if self
          .keyboard
          .pressed_key()
          .map_or(false, |key| key == self.v[x])
        {
          self.pc + 2
        } else {
          self.pc + 4
        }
      }
      Instruction::LoadDelayTimer(x) => {
        self.v[x] = self.delay_timer;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::WaitForKeyPress(x) => {
        if let Some(key) = self.keyboard.pressed_key() {
          self.v[x] = key;
          self.pc + 2
        } else {
          self.pc
        }
      }
      Instruction::SetDelayTimer(x) => {
        self.delay_timer = self.v[x];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::SetSoundTimer(x) => {
        self.sound_timer = self.v[x];
        self.pc + 2
      }
      Instruction::AddToI(x) => {
        self.i += self.v[x] as u16;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::LoadSprite(x) => {
        self.i = self.v[x] as u16 * 5;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::BCDRepresentation(x) => {
        self.memory[self.i as usize] = self.v[x] / 100;
        self.memory[self.i as usize + 1] = (self.v[x] / 10) % 10;
        self.memory[self.i as usize + 2] = (self.v[x] % 100) % 10;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::StoreRegisters(x) => {
        for i in 0..=x {
          self.memory[self.i as usize + i] = self.v[i]
        }
        self.i += x as u16 + 1;
        self.pc + 2
      }
      Instruction::LoadRegisters(x) => {
        for i in 0..=x {
          self.v[i] = self.memory[self.i as usize + i]
        }
        self.i += x as u16 + 1;
        self.pc + 2
      }
    };
  }